User manual Samsung VP - MS11(BL)

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Samsung VP - MS11(BL). Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Samsung VP - MS11(BL) it belongs to the category Digital Camera. A user manualSamsung VP - MS11(BL) is taken from the manufacturer, a Samsung company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Samsung VP - MS11(BL) directly. You can view the user manualSamsung VP - MS11(BL) directly online or save and store it on your computer.

0
0934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 10  
ENGLISH  
CZECH  
Notices and Safety Precautions  
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení  
Notes Regarding the Battery Pack  
Poznámky k baterii  
It is recommended that you use the original Samsung Battery  
Pack that is available at the retailer where you purchased the  
Miniket Photo.  
Make sure the Battery Pack is fully charged before starting to  
record.  
To preserve battery power, keep the Miniket Photo turned off  
when you are not operating it.  
If your Miniket Photo is left in STBY mode and the Battery Pack  
is inserted without being operated for more than 3 minutes, it  
will automatically turn itself off to protect against unnecessary  
battery discharge.  
Make sure that the Battery Pack is inserted firmly in place.  
The new Battery Pack provided with the product is not charged.  
Before using the Battery Pack, you need to fully charge it.  
Do not drop the Battery Pack. Dropping the Battery Pack may  
damage it.  
Fully discharging a Lithium lon battery damages the internal  
cells. The Battery Pack may be prone to leakage when fully  
discharged.  
Doporuãujeme pouÏívat originální baterii Samsung, kterou  
prodává obchod, v nûmÏ jste koupili Miniket Photo.  
Pfied zahájením nahrávání se ujistûte, Ïe je baterie zcela  
nabitá.  
Pro ‰etfiení energie baterie Miniket Photo vypínejte, kdyÏ jej  
nepouÏíváte.  
Pokud je Miniket Photo ponechán v reÏimu STBY a baterie je  
vloÏena a více neÏ 3 minuty se nepouÏívá, automaticky se  
vypne, aby se zamezilo zbyteãnému vybíjení baterie.  
Ovûfite si, zda je baterie vloÏena pevnû na své místo.  
Nová baterie dodávaná s v˘robkem není nabita.  
Pfied pouÏitím je nutné baterii zcela nabít.  
Nenechte baterii spadnout. Pádem by mohlo dojít k jejímu  
po‰kození.  
Úplné vybití lithium-ionové baterie po‰kozuje vnitfiní ãlánky. Pfii  
úplném vybití baterie mÛÏe dojít k úniku elektrolytu.  
Je-li baterie vybitá, vyjmûte ji, abyste zabránili jejímu vyteãení.  
Pfied vloÏením baterie oãistûte její kontakty od cizích látek.  
To avoid damage to the Battery Pack, make sure to remove the  
battery when no charge remains.  
Clean the terminal to remove foreign substances before  
inserting the Battery Pack.  
When the battery reaches the end of its life, please contact  
your local dealer.  
Batteries must be disposed of as chemical waste.  
Be careful not to drop the Battery Pack when you release it  
from the Miniket Photo.  
Po skonãení Ïivotnosti baterií kontaktujte místního prodejce.  
Baterie je nutné likvidovat jako chemick˘ odpad.  
Pfii uvolÀování baterie ze zafiízení Miniket Photo dávejte  
pozor, abyste ji neupustili.  
10  

In addition to the user manual Samsung VP - MS11(BL), we also provide a support panel to help you solve your problems with Samsung VP - MS11(BL). If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Samsung VP - MS11(BL). Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Samsung VP - MS11(BL) - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.