User manual Philips SHOWVIEW VR742/58

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Philips SHOWVIEW VR742/58. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Philips SHOWVIEW VR742/58 it belongs to the category DVD Player. A user manualPhilips SHOWVIEW VR742/58 is taken from the manufacturer, a Philips company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Philips SHOWVIEW VR742/58 directly. You can view the user manualPhilips SHOWVIEW VR742/58 directly online or save and store it on your computer.

HE484ED(RU).qx3 03.1.14 9:49 PM Page 11  
6
.èpË ÔÓÏÓ˘Ë FWD 1- B ÔÓ‰Ú‚Âp‰ËÚ¸  
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ.  
7..èpË ÔÓÏÓ˘Ë PLAY B-K ËÎË STOP C-L  
5
6
.燘Ë̇ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ ÔÓËÒÍ  
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚. чÌ̇fl  
̇ÒÚpÓÈ͇ ‚ÌÓÒËÚ ‚ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ ‚Ò  
7
Ò‰‚ËÌÛÚ¸ ‚˚·p‡ÌÌ˚È Í‡Ì‡Î Ì‡ ÌÓÏÂp  
ÔpÓ„p‡ÏÏ˚, ÍÓÚÓp˚È Ç˚ ıÓÚËÚ  
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸.  
.èpË ÔÓÏÓ˘Ë FWD 1- B ÔÓ‰Ú‚Âp‰ËÚ¸  
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ.  
.ÑÎfl ‚ÌÂÒÂÌËfl ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÌÓÏÂp ‰pÛ„ÓÈ  
ÔpÓ„p‡ÏÏ˚ ÔÓ‚ÚÓpËÚ¸ Ôpӈ‰ÛpÛ ÔÛÌÍÚÓ‚  
5-8.  
‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ ͇̇Î˚. é̇  
ÏÓÊÂÚ Á‡ÌflÚ¸ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏËÌÛÚ.  
.äÓ„‰‡ ÔÓËÒÍ Í‡Ì‡ÎÓ‚ Á‡ÍÓ̘ÂÌ, ̇ ÚÂνÍp‡Ì  
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ 'áÄÇÖêòÖçÄ'.  
8
9
ëÓpÚËpӂ͇ Ë ÒÚËp‡ÌË  
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ‚pÛ˜ÌÛ˛  
èÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÓËÒ͇  
͇̇ÎÓ‚ Ç‡Ò ÏÓÊÂÚ Ì ÛÒÚp‡Ë‚‡Ú¸ ÔÓpfl‰ÓÍ  
͇ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ÌÓÏÂp‡ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡  
̇ ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÂ. чÌ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‰‡ÂÚ  
1
0.èÓ‰Ú‚Âp‰ËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓ„Ó  
͇̇· ÔpË ÔÓÏÓ˘Ë ÏÂÌ˛ 'ëÑÇàçìíú'.  
111..ÑÎfl Á‡‚Âp¯ÂÌËfl Ôpӈ‰Ûp˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË  
1
ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ë̉˂ˉۇθÌÓÈ ÒÓpÚËpÓ‚ÍË  
ÛÊ ‚ÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ͇̇ÎÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊ  
ÒÚËp‡ÌËfl ÌÂÊ·ÚÂθÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ ËÎË  
͇̇ÎÓ‚ Ò ÔÎÓıËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔpËÂχ.  
̇ʇڸ ̇ STATUS/EXIT .  
ìÒÚ‡Ìӂ͇ flÁ˚͇  
ó‡Ò˚ ̇ÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË  
ÖÒÎË Ç˚ ‚ÌÂÒÎË Ì‡ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ 'P:01'  
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚È Í‡Ì‡Î, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ Ë‰ÂÚ  
ÔÂ‰‡˜‡ ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ VPS/PDC, ÚÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ  
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·p‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ flÁ˚ÍÓ‚ ˝Íp‡ÌÌ˚ı  
ÏÂÌ˛ (OSD). é‰Ì‡ÍÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ˝ÚÓÈ  
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ‰ËÒÔΠ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇  
Ë̉Ë͇ˆËfl ÚÓθÍÓ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ.  
·
Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl ÔÓ‰ÒÚÓÈ͇ ‰‡Ú˚ Ë  
ÂÏÂÌË. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÒÏÂ̇ ‚ÂÏÂÌË,  
̇ÔËÏÂ, ÔË ÔÂÂıӉ ̇ ÎÂÚÌ ‚ÂÏfl,  
Û‰ÂÚ ÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.  
11..ÇÍβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓp. ÖÒÎË Úp·ÛÂÚÒfl,  
‚˚·p‡Ú¸ ÌÓÏÂp ÔpÓ„p‡ÏÏ˚ ‚ˉÂÓ͇̇·.  
·
2
2..ç‡Ê‡Ú¸ ̇ MENU . èpË ˝ÚÓÏ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl  
11..ÇÍβ˜ËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓp. ÖÒÎË Úp·ÛÂÚÒfl,  
„·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.  
‚˚·p‡Ú¸ ÌÓÏÂp ÔpÓ„p‡ÏÏ˚ ‚ˉÂÓ͇̇·.  
PLAY B-K STOP C-L  
ËÎË  
3
3..èpË ÔÓÏÓ˘Ë  
˚·p‡Ú¸ 'çÄóÄãúç. ìëíÄçéÇäÄ'. á‡ÚÂÏ  
̇ʇڸ ̇ FWD 1- B .  
2
.ç‡Ê‡Ú¸ ̇ MENU . èpË ˝ÚÓÏ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl  
„·‚ÌÓ ÏÂÌ˛.  
3
3..èpË ÔÓÏÓ˘Ë PLAY B-K ËÎË STOP C-L  
4.èpË ÔÓÏÓ˘Ë  
PLAY B-K ËÎË STOP C-L  
‚˚·p‡Ú¸ 'êÖÉìãàê. çÄëíêéâäà'. á‡ÚÂÏ  
̇ʇڸ ̇ FWD 1- B .  
‚˚·p‡Ú¸ 'üáõä'. á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡Ú¸ ̇  
FWD 1- B .  
4
.èpË ÔÓÏÓ˘Ë  
PLAY B-K  
ËÎË STOP C-L ,  
‚˚·p‡Ú¸ 'ëÑÇàçìíú'. á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡Ú¸ ̇  
FWD 1- B .  
ëÑÇàçìíú  
¡
P01: 02  
P02: 03  
P03: 05  
P04: 10  
P05: 74  
P06: 90  
P07: 99  
P08: 121  
P09: 124  
P10: 130  
ÇúßÅéê K L ÑÄãúòÖ B  
äéçÖñ=Öïßí  
5
.èpË ÔÓÏÓ˘Ë PLAY B-K ËÎË STOP C-L  
‚˚·p‡Ú¸ Úp·ÛÂÏ˚È flÁ˚Í.  
5
5..èpË ÔÓÏÓ˘Ë PLAY B-K ËÎË STOP C-L ,  
6.ÑÎfl Á‡‚Âp¯ÂÌËfl Ôpӈ‰Ûp˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË  
̇ʇڸ ̇ STATUS/EXIT .  
‚˚·p‡Ú¸ ‚ÌÂÒÂÌÌ˚È ‚ Ô‡ÏflÚ¸  
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌ˚È Í‡Ì‡Î, ÍÓÚÓp˚È Ç˚ ıÓÚËÚ  
ËÁÏÂÌËÚ¸.  
RU  
11  

In addition to the user manual Philips SHOWVIEW VR742/58, we also provide a support panel to help you solve your problems with Philips SHOWVIEW VR742/58. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Philips SHOWVIEW VR742/58. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Philips SHOWVIEW VR742/58 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.