User manual Samsung MR87

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Samsung MR87. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Samsung MR87 it belongs to the category Microwave Oven. A user manualSamsung MR87 is taken from the manufacturer, a Samsung company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Samsung MR87 directly. You can view the user manualSamsung MR87 directly online or save and store it on your computer.

MR87-TH.fm Page 1 Thursday, April 15, 2004 10:37 PM  
เตาไมโครเวฟ  
คาแนะนาสาหรบผใชและคมอการอบอาหาร  
àµÒͺ..........................................................................................................................................................................2  
Í»¡Ã³àÊÃÁ.............................................................................................................................................................2  
ἧ¤Çº¤Á................................................................................................................................................................3  
MR87/MR89  
¡ÒÃ㪤ÁÍ©ºº¹......................................................................................................................................................3  
¢Í¤ÇÃÃÐǧà¾Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÂ............................................................................................................................4  
¡Òõ´µ§àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿..........................................................................................................................................5  
¡Òõ§àÇÅÒ................................................................................................................................................................6  
¤Ç÷ÓÍÂÒ§äÃàÁÍà¡´¢ÍʧÊÂËÃÍÁ»ËÒ....................................................................................................6  
¡Òûç/͹ÍÒËÒÃ.................................................................................................................................................7  
Ãдº¾Å§§Ò¹............................................................................................................................................................7  
¡ÒÃË´¡ÒûçÍÒËÒÃ.........................................................................................................................................7  
¡ÒûúàÇÅһçÍÒËÒÃ........................................................................................................................................7  
¡ÒÃ㪤³ÊÁºµÍ¹ÍÒËÒÃ͵â¹Áµ.....................................................................................................................8  
¡Òõ§¤Ò¡ÒÃ͹ÍÒËÒÃ͵â¹Áµ..........................................................................................................................9  
¡ÒÃ㪤³ÊÁºµÅÐÅÒ¹Óᢧ͵â¹Áµ........................................................................................................... 10  
¡
Òõ§¤Ò¡ÒÃÅÐÅÒ¹Óᢧ͵â¹Áµ.............................................................................................................. 10  
ÒÃ㪤³ÊÁºµ»Ã§ÍÒËÒÃ͵â¹Áµ (MR87)............................................................................................. 11  
Òõ§¤Ò¡ÒûçÍÒËÒÃ͵â¹Áµ (MR87).................................................................................................. 11  
ÒÃ㪿§¡ª¹¹§ÍÒËÒà (MR89)..................................................................................................................... 12  
Òû´àʧàµÍ¹................................................................................................................................................. 13  
ÒÃÅͤàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿......................................................................................................................................... 13  
ÁÍÊÓËúͻ¡Ã³¡Ò÷ÓÍÒËÒÃ.................................................................................................................. 14  
ÁÍ¡ÒûçÍÒËÒÃ............................................................................................................................................. 15  
Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´àµÒäÁâ¤ÃàÇ¿..................................................................................................................... 20  
ÒÃࡺáÉÒáÅЫÍÁàµÒäÁâ¤ÃàÇ¿................................................................................................................. 21  
¡
¡
¡
¡
¡
¤
¤
¡
¡
ÃÒÂÅÐàÍ´´Ò¹à·¤¹¤....................................................................................................................................... 21  
Code No. : DE68-02710J  

In addition to the user manual Samsung MR87, we also provide a support panel to help you solve your problems with Samsung MR87. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Samsung MR87. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Samsung MR87 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.