User manual Sony ICF-S10MK2

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Sony ICF-S10MK2. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Sony ICF-S10MK2 it belongs to the category MP3 Player. A user manualSony ICF-S10MK2 is taken from the manufacturer, a Sony company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Sony ICF-S10MK2 directly. You can view the user manualSony ICF-S10MK2 directly online or save and store it on your computer.

3-858-197-41(1)  
English  
Polski  
Česky  
In st a llin g t h e Ba t t e rie s Zakładanie baterii  
Vložení baterií  
FM/AM Ra d io  
1
2
3
Open the battery compartment lid at the  
rear of the radio.  
1
2
3
Otwórz pokrywę pomieszczenia baterii z  
tyłu urządzenia.  
1
2
3
Otevřete kryt bateriového prostoru na  
zadní straně rádia.  
Insert two R6 (AA) batteries with the ‘  
and marks aligned correctly.  
Close the battery compartment lid.  
Włóż dwie baterie R6 (AA), prawidłowo  
umieszczając bieguny i .  
Zamknij pokrywę pomieszczenia baterii.  
Vložte dvě baterie R6 (AA) podle  
vyznačené polarity a .  
Zavřete kryt bateriového prostoru.  
Operating Instructions  
Instrukcja obsługi  
Návod k obsluze  
Használati útmutató  
Wh e n t o ch a n g e t h e b a t t e rie s  
Change the batteries when the sound becomes weak  
or distorted. Remove both of the old batteries and  
insert new ones.  
Kiedy wymieniać baterie  
Kdy vyměnit baterie  
Wymień baterie gdy dźwięk osłabnie lub stanie się  
zniekształcony. Wyjmij obie stare baterie i zastąp je  
nowymi.  
Vyměňte baterie když je zvuk slabý nebo  
zkreslený. Vyberte obě staré baterie a vložte nové.  
(
a hátoldalon)  
Работни инструкции  
Poznámky k bateriím  
(
Обратна страна)  
No t e s o n t h e b a t t e rie s  
Uwagi o bateriach  
Vložte baterie správně.  
Align batteries correctly.  
Prawidłowo umieść bieguny baterii.  
Nie mieszaj nowych i starych baterii.  
Nie możesz ładować baterii.  
Aby uniknąć wycieku z baterii, wyjmuj je gdy nie  
zamierzasz używać zestawu przez dłuższy czas.  
Nemíchejte staré a nové baterie.  
Baterie nemohou být opětovně nabity.  
Pro zabránění poškození způsobeného vytečením  
baterií jej vyberte pokud přístroj nebude používán  
delší dobu.  
Инструкция по эксплуатации  
Do not mix new and used batteries.  
The batteries cannot be charged.  
To avoid damage from possible battery leakage,  
remove the batteries when unit will not be used  
for a long time.  
(
Обратная сторона)  
ICF-S10MK2  
Sony Corporation © 2001 Printed in China  
List e n in g t o t h e Ra d io Odbiór radiowy  
Poslech rádia  
1
Turn the Po w e r sw it ch /VOL (volume)  
control to turn on the power and adjust the  
volume.  
1
Aby włączyć zasilanie i wyregulować  
głośność obróć Przełącznik zasilania/  
regulator głośności (VOL).  
Gdy zakończysz słuchanie radia, obróć  
regulator z powrotem.  
1
Otočte vypínačem Hlavní vypínač/  
ovladač VOL (hlasitost) k zapnutí  
přístroje a nastavení hlasitosti.  
Když skončíte poslech, otočte vypínačem  
zpět a vypněte přístroj.  
When you have finished listening, turn the  
control down to turn off the power.  
Set the BAND selector to select FM or AM.  
Turn the TUNING control to select a  
station.  
2
3
2
3
Selektorem BAND wybierz pasmo FM lub  
AM.  
Aby nastroić stację, obracaj regulator  
TUNING.  
2
3
Nastavte přepínač BAND (pásmo) k  
vyběru FM nebo AM pásma.  
Otočte ovladačem TUNING (ladění) a  
nalaïte stanici.  
Pow er sw itch/VOL  
(volume) control  
The TUNE indicator lights when a station  
is received.  
Przełącznik zasilania/  
Gdy nastroisz stację, zapali się wskaźnik  
Při vyladění stanice svítí indikátor TUNE.  
regulator głośności  
TUNE.  
(
VOL)  
To t u rn o ff t h e ra d io  
Turn the Pow er sw itch/VOL(volume) control  
downward to OFF until a click is heard.  
K vypnutí rádia  
Otáčejte vypínačem Hlavní vypínač/ovladač VOL  
(hlasitost) směrem k OFF dokud nebudete slyšet  
kliknutí.  
Hlavní vypínač/  
ovladač VOL  
Telescopic  
antenna  
Antena  
teleskopowa  
Teleskopická  
anténa  
Aby wyłączyć radio  
Aby wyłączyć zasilanie, obróć Przełącznik  
zasilania/regulator głośności (VOL) w dół do  
pozycji OFF, aż usłyszysz lekkie zatrzaśnięcie.  
(
hlasitost)  
To list e n w it h e a rp h o n e s  
Connect optional earphones to the @jack.  
The speaker does not emit sound when earphones  
are connected.  
K poslechu přes sluchátka  
Připojte sluchátka, která nejsou ve vybavení, ke  
zdířce @.  
Pokud jsou sluchátka připojena, není slyšet zvuk z  
reproduktoru.  
Aby słuchać przez słuchawki  
Podłącz znajdujące się w wyposażeniu dodatkowym  
słuchawki do gniazda @. Gdy podłączysz  
słuchawki, dźwięk z głośnika zostanie odcięty.  
TUNE  
TUNING  
BAND  
To im p ro ve re ce p t io n  
FM: Extend the telescopic antenna and adjust the  
angle for the best reception.  
AM: Rotate the unit horizontally for optimum  
reception. A ferrite bar antenna is built in the  
unit.  
@
Ke zlepšení příjmu  
FM: Vytáhněte teleskopickou anténu a natočte ji  
tak, aby byl příjem nejlepší.  
AM: Otáčejte přístrojem ve vodorovné poloze,  
dokud není příjem nejlepší. V přístroji je  
zabudována feritová anténa.  
Aby polepszyć odbiór  
FM: Do uzyskania najlepszego odbioru, wyciągnij  
antenę teleskopową i wyreguluj jej kąt.  
AM: Do uzyskania najlepszego odbioru, obracaj  
zestaw poziomo. Antena o rdzeniu ferrytowym  
wbudowana jest w niniejszy odbiornik.  
Pre ca u t io n s  
Środki ostrożności  
Upozornění  
Rear  
Tył  
Zadní strana  
Operate the unit only on 3 V DC.  
Zasilaj zestaw tylko prądem stałym o napięciu  
3 V.  
Provozujte přístroj jenom na 3V baterie.  
Nepokládejte přístroj do blízkosti zdrojů tepla,  
nebo na místa vystavená přímému slunečnímu  
světlu, prachu, nebo mechanickým nárazům.  
Po zašpinění jej vyčistěte jemnou tkaninou  
navlhčenou v čistícím roztoku.  
Do not leave the unit in a location near heat  
sources, or in a place subject to direct sunlight,  
excessive dust, or mechanical shock.  
Nie pozostawiaj zestawu w miejscach  
znajdujących się w pobliżu źródeł ciepła, w  
miejscach narażonych na bezpośrednie światło  
słoneczne, nadmiernie zakurzonych ani nie  
poddawaj go wstrząsom mechanicznym.  
Gdy obudowa zabrudzi się, wytrzyj ją ściereczką  
zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nigdy  
nie używaj ściernych środków czyszczących, ani  
rozcieńczalników chemicznych, gdyż mogą one  
uszkodzić obudowę.  
Nie pozostawiaj w pobliżu głośników  
magnetycznych kart bankowych, magnetycznych  
kart kolejowych ani żadnych innych kart  
zawierających dane w kodzie magnetycznym.  
Informacje zapisane na tych kartach mogą ulec  
skasowaniu polem magnetycznym panującym  
wewnątrz głośnika.  
When the case becomes soiled clean it with a soft  
cloth dampened with a mild detergent solution.  
Never use abrasive cleansers or chemical solvents,  
as they may mar the case.  
Do not leave magnetic bank cards, magnetic train  
passes, or other cards containing magnetic  
information near the speaker. The information on  
the card may be erased by the magnetism inside  
the speaker.  
Nikdy nepoužívejte drsných materiálů nebo  
chemických roztoků, protože tyto mohou  
poškodit povrch.  
Nepokládejte magnetické bankové karty,  
magetické jízdenky, nebo jiné karty s  
magnetickými údaji do blízkosti reproduktoru.  
Informace na kartě může být vymazána  
magnetem reproduktoru.  
R6(AA)×2  
If you have any questions or problem concerning  
your unit, please consult the nearest Sony dealer.  
Když máte nějaké dotazy nebo problémy s Vaším  
přístrojem, obra»te sa na nejbližšího prodejce Sony.  
Sp e cifica t io n s  
Frequency range  
FM: 87.5 – 108 MHz  
AM: 530 – 1605 kHz  
Speaker  
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy  
dotyczące Twojego zestawu, prosimy, abyś  
skonsultował się z najbliższym dealerem firmy Sony.  
Technické parametry  
Frekvenční rozsah  
FM: 87,5 108 MHz  
AM: 530 1605 kHz  
Reproduktor  
Approx. 5.7 cm dia., 8 ohms  
Pow er output  
Přibližně 5,7 cm průměr, 8 ohmů  
Výstupní výkon  
100 mW (při 10% harmonickém zkreslení)  
Výstup  
@zdířka (minizdířka)  
Napájení  
stejnosměrný proud 3V, dvě baterie R6 (velikost  
AA)  
Životnost baterií  
Při použití Sony SUM-3 (NS)  
FM: Přibl. 40 hodin  
AM: Přibl. 45 hodin  
Rozměry  
Dane techniczne  
1
00 mW (at 10% harmonic distortion)  
Output  
Zakres częstotliwości  
FM: 87,5 108 MHz  
AM: 530 1605 kHz  
Głośnik  
@
jack (minijack)  
Pow er requirements  
3
V DC, two R6 (size AA) batteries  
Battery life  
Using Sony SUM-3 (NS) batteries  
W przybl. 5,7 cm śr. 8 ohm  
Moc wyjściowa  
FM: Approx. 40 hours  
AM: Approx. 45 hours  
100 mW (przy zniekształceniu harmonicznym  
10%)  
Dimensions  
Approx. 71 × 118.5 × 30 mm (w/ h/ d)  
Wyjście  
Gniazdo @(mini)  
7
/ 8 × 4 3/ 4 × 1 3/ 16 in)  
(2  
Pobór mocy  
Mass  
Approx. 202 g (7 oz.) incl. batteries  
3 V prądu stałego, dwie baterie R6 (AA)  
Żywotność baterii  
Přibl. 71 × 118,5 × 30 mm (š/v/h)  
Hmotnost  
Přibl. 202 g včetně baterií.  
Używając baterii Sony SUM-3 (NS)  
FM: W przybl. 40 godzin  
AM: W przybl. 45 godzin  
Wymiary  
W przybl. 71 x 118,5 x 30 mm (szer./wys./głęb.)  
Masa  
W przybl. 202 g włącz. baterie  
Design and specifications are subject to change  
without notice.  
Vzhled a technické parametry se můžou změnit bez  
oznámení.  
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom  
bez uprzedzenia.  

In addition to the user manual Sony ICF-S10MK2, we also provide a support panel to help you solve your problems with Sony ICF-S10MK2. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Sony ICF-S10MK2. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Sony ICF-S10MK2 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.