User manual Sony Walkman WM-FX275

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Sony Walkman WM-FX275. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Sony Walkman WM-FX275 it belongs to the category MP3 Player. A user manualSony Walkman WM-FX275 is taken from the manufacturer, a Sony company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Sony Walkman WM-FX275 directly. You can view the user manualSony Walkman WM-FX275 directly online or save and store it on your computer.

Lo ca t io n o f p a rt s a n d co n t ro ls  
Pre se t t in g Ra d io  
Rádióállomások  
Предварителна настройка Предварительная  
на радиостанции уВысмтожаентеозавнекстаи ррадаиодстаинцоиисвтпаамнятць ий  
D
E
A készülék részeinek és szabályozóinak elhelyezkedése  
Месторазположение на уредите за управление  
Расположение органов управления  
YSotu acantsitoorenradsio stations into the units memory. beprogramozátársolhaató  
FM  
A
rádióállomások beállítása  
memóriájában. Hullámsávonként  
FM3, FM4, FM5 vagy AM 5, tehát maximálisan  
30 rádióállomás programozható be.  
a
készülék  
Вие можете да запаметите радиостанциите в  
паметта на апарата. Можете да настроите  
You can preset up to 30 radio stations,  
FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 or AM band.  
5
for each  
FM1, FM2,  
аппарата. Вы можете предварительно  
предварително до 30 радиостанции, по 5 за всеки  
от обхватите FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 или за AM.  
установить всего до 30 станций, по для  
каждой полосы частот ЧМ1, ЧМ2, ЧМ3, ЧМ4,  
ЧМ5 или АМ.  
5
NORM/CrO2/METAL ·  
DX/LOCAL  
or/vagy/или/или  
NORM/CrO2/METAL ·  
ST/FM MONO  
DX  
ST  
LOCAL  
1
2
Press RADIO ON/ OFF.  
1
2
Nyomja meg a RADIO ON/OFF gombot.  
1
2
Натиснете бутона RADIO ON/OFF.  
AVLS  
Tune in the desired station by using the  
BAND and TUNING + or –.  
1
2
Нажмите кнопку RADIO ON/OFF.  
A BAND és a TUNING + vagy – gombok  
segítségével hangolja be a kívánt állomást.  
Настройте на желаната радиостанция с  
помощта на бутоните BAND и TUNING +  
или –.  
Выполните настройку на желаемую  
станцию, используя кнопку BAND и  
кнопки TUNING + или –.  
VOLUME  
FM MONO  
3
Press a preset number (1-5) for 2 seconds,  
the displayed frequency will flash with  
beep sound and the station is stored.  
3
2 másodpercig tartsa lenyomva a  
a
2
számgombok valamelyikét (1-5);  
a
3
Натиснете бутон за предварителна  
pSTOP  
frekvencia száma hangjelzés kiséretében  
villogni kezd, az állomás pedig rögzül a  
készülék memóriájában.  
Ha az adott memóriahelyre már volt állomás  
programozva, az új állomás adata kerül a régi  
helyére.  
настройка (1-5),  
в
продължение на  
2
3
Нажмите номер предварительной  
установки (1-5) на 2 секунды,  
отображаемая частота будет мигать в  
сопровождении зуммерного звукового  
сигнала, и станция будет сохранена в  
памяти.  
Если там уже была запомнена станция, то  
то новая станция заменит старую.  
If a station is already stored, the new station  
replaces the old one.  
секунди, при което показваната на  
екрана честота ще започне да  
примигва, придружено със звуков сигнал  
и станцията ще бъде запаметена.  
MEGA BASS  
)
FF  
PLAY  
REW  
RADIO ON/OFF  
AM  
To p la y t h e p re se t ra d io st a t io n s  
Press BAND to select the band, and then press 1-5  
buttons to tune in stored station.  
(
BAND  
В
радиостанция, на мястото на старата се  
запаметява новата.  
случай, че вече е имало запаметена  
a
A
A
beprogramozott rádióállomás hallgatása  
BAND gomb megnyomásával válassza ki kívánt  
0
a
1
-5 (preset/programgombok/  
hullámsávot, majd az 1-5 számgombok  
valamelyikének megnyomásával állítsa be az előre  
beprogramozott állomást.  
За приемане на предварително запаметена  
радиостанция  
НатиснетебутонаBAND,задаизберетечестотния  
обхват и натиснете един от бутоните от 1 до 5,  
за да настроите на запаметена радиостанция.  
Для воспроизведения предварительно  
установленных радиостанций  
TUNING +/–  
HOLD  
предварителна настройка/  
предварительная  
установка)  
Нажмите BAND для выбора полосы частот,  
затем кнопки 1-5 для настройки на запомненную  
станцию.  
а
DC IN 3V  
Re ce ivin g St a t io n s  
Ou t sid e Yo u r Co u n t ry  
(
Rádióadások vétele  
külföldön  
Exclu d in g m o d e ls fo r Eu ro p e , (Az európai, a szaúd-arábiai és a  
Приемане на радиостанции Прием станций аппаратом  
за пределами Вашей страны  
(За исключением моделей для  
Европы, Саудовской Аравии и  
Китая)  
извън Вашата страна  
(С изключение на моделите за  
Европа, Саудитска Арабия и  
Китай)  
Pla yin g a t a p e  
Kazettalejátszás  
Възпроивежданеотлента Воспроизведение ленты  
1
Set NORM• CrO2/ METAL to match the  
tape type.  
1
A szalag típusának megfelelően állítsa be  
1
2
Изберете NORM•CrO2/METAL, в  
съответствие с типа на лентата.  
1
2
Выберите NORM•CrO2/METAL  
соответствии с типом ленты.  
в
Sa u d i Ara b ia , a n d Ch in a )  
The frequency range differs depending on the area  
kínai modellek kivételével)  
A frekvenciatartomány régiók szerint változik (lásd  
“Régiókijelzés és frekvenciatartomány” diagram). Ha  
olyan régióban hallgatja rádiót, amely eltérő  
frekvenciatartománnyal rendelkezik, módosítsa  
régiót jelölő indikátort kijelzőn.  
a
kapcsolót NORMCrO2/METAL állásba.  
(
see the chart “Area indication and frequency  
Диапазон частот отличается  
области (см. таблицу “Указание области  
диапазона частот”). Если Вы слушаете радио  
области другим диапазоном частот, измените  
индикатор области на дисплее.  
в зависимости от  
NORM CrO2/METAL  
NORM CrO2/METAL  
NORM CrO2/METAL  
NORM CrO2/METAL  
range”). If you listen to the radio in an area of  
different frequency range, change the area  
indication in the display.  
a
Честотният обхват  
области (Виж таблица “Индикация за областта  
честотния обхват”). случай, че слушате  
радиоапаратавобластсразличенчестотенобхват,  
сменете индикацията за областта на екрана.  
е
различен за различните  
и
и
a
В
в
a
с
1
2
3
Turn on the radio and press BAND for  
more than 10 seconds until the area  
indication flashes in the display.  
1
Kapcsolja be a rádiót és 10 másodpercnél  
hosszabb ideig tartsa lenyomva a BAND  
gombot, hogy a régió indikátora villogjon  
1
2
3
Включите радиоаппарат и нажмите  
2
Insert  
a
cassette and press (PLAY.  
2
Helyezzen be egy kazettát és nyomja meg  
a (PLAY gombot.  
Поставете касета и натиснете бутона  
(PLAY.  
Вставьте кассету и нажмите (PLAY.  
1
2
3
Включете радиоапарата и задръжте  
натиснат бутона BAND за повече от 10  
секунди, докато екранът започне да  
свети с мигаща светлина.  
кнопку BAND более 10 секунд пока на  
экране не начнет мигать индикация  
области.  
a
kijelzőn.  
While the display is flashing, press  
TUNING +/ – to select either ”U” or ”E”  
indication.  
2
3
A kijelző villogása alatt a TUNING +/–  
gomb megnyomásával válassza ki az “U”  
vagy az “E” opciót.  
Поко на экране мигает индикация,  
нажмите кнопку TUNING +/– для  
выбора одного из значений “U” или “E”  
индикации.  
Натискайте бутона TUNING+/–, докато  
екранът свети с мигаща светлина, за  
да изберете една от индикациите за  
област “U”или “E”.  
Press BAND to set the area indication.  
A BAND gomb megnyomásával állítsa be  
a régió kijelzését.  
To  
Press  
Művelet  
Nyomja meg  
STOP  
)FF vagy 0REW  
За  
Натиснете  
pSTOP  
Для  
Нажмите  
No t e  
If you change the frequency range, all the preset  
stations will be canceled.  
Нажмите кнопку BAND для установки  
индикации области.  
Stop playback  
Fast-forward  
pSTOP  
Lejátszás megállítása  
p
Спиране на  
възпроизвеждане  
Остановки  
воспроизведения  
p
STOP  
Натиснете бутона BAND, за да  
настроите индикацията за област.  
Megjegyzés  
frekvenciatartomány megváltoztatásával az összes  
)FF or 0REW  
A
szalag gyors előre,  
A
előre beprogramozott állomás törlődik a készülék  
memóriájából.  
Бързо пренавиване )FF или 0REW  
напред или назад  
на лентата*  
Ускоренной перемотки  
ленты вперед или назад*  
)FF или 0REW  
Примечание  
or rewind the tape*  
vagy visszatekercselése*  
Забележка  
В случай, че смените честотния обхват всички  
предварително запаметени радиостанции ще бъдат  
изтрити от паметта.  
Если Вы изменяете диапазон частот, все  
предварительно установленные станции будут  
отменены.  
*
No t e o n fa st -fo rw a rd a n d re w in d  
*Megjegyzés  
a
gyors előre és  
If you leave the unit after the tape has been wound or  
rewound, the batteries will be consumed rapidly. Be  
visszatekercseléssel kapcsolatban  
Ha szalag teljes előre vagy visszatekercselése után  
nem kapcsolja ki készüléket, gyorsan le fognak  
*Примечание по ускоренной перемотке  
вперёд перемотке назад  
Area indication and frequency range  
Area* Frequency range  
Régiókijelzés és frekvenciatartomány  
Régió* Frekvenciatartomány  
*Забележка относно бързо пренавиване  
Указанине области и диапазон частот  
Область* Диапазон частот  
a
напред  
случай, че след края на бързо пренавиване  
напред или назад оставите апарата този режим,  
батериите ще се изтощат много бързо. Уверете  
се, че сте натиснали бутона STOP.  
Забележкa  
и назад  
и
sure to press  
p
STOP.  
a
Если Вы оставите аппарат после того, как лента  
будет перемотана вперед или назад, батарейки  
быстро израсходуются. Не забудьте нажать  
FM (MHz)  
87.5108  
87.5–108  
AM(kHz)  
5311,602  
530–1,710  
Индикации за област и честотен обхват  
Област* Честотен обхват  
FM (MHz)  
87.5–108  
87.5–108  
AM(kHz)  
531–1,602  
530–1,710  
ЧМ (МГц)  
87,5–108  
87,5–108  
АМ (кГц)  
531–1.602  
530–1.710  
merülni az elemek. Feltétlenül nyomja meg  
gombot.  
a
p
STOP  
В
в
E
U
E
U
FM (MHz)  
87,5–108  
87,5–108  
AM(kHz)  
531–1.602  
530–1.710  
E
U
No t e  
Do not open the cassette holder while the tape is  
running.  
Megjegyzés  
A szalag futása közben ne nyissa ki  
p
кнопку pSTOP.  
*
E: European and other countries  
* E: Európai és más országok  
U: USA, Kanada, Közép és Dél-Amerika  
E
U
Примечаниe  
U: USA, Canada, and Central and South America  
* Е: Европейские и другие страны  
a
kazettatartót.  
*
E: Европейски  
и други страни  
U: США, Канада и Центральная и Южная Африка  
Не отваряйте отделението за касетата по време на  
работа.  
Не открывайте держатель кассеты во время  
перемещения ленты.  
U: САЩ, Канада и Централна и Южна Америка  
List e n in g t o t h e ra d io  
Rádióhallgatás  
Слушане на радиоапарат Прослушивание  
радиоприемника  
Usin g Ot h e r Fu n ct io n s  
To lo ck t h e co n t ro ls  
Set the HOLD to the direction of the arrow to lock  
the controls.  
További funkciók  
használata  
Използване на други  
функции  
За блокиране на уредите за управление  
Поставете превключвателя HOLD срещу  
стрелката, за да блокирате уредите за  
управление.  
Использование других  
функций  
Для блокировки управления  
Установите переключатель HOLD в направлении  
1
2
Press RADIO ON/ OFF.  
1
2
Nyomja meg a RADIO ON/OFF gombot.  
1
2
Натиснете RADIO ON/OFF.  
A szabályozók blokkolása  
1
2
Нажмите RADIO ON/OFF.  
A
HOLD kapcsoló nyíl irányába történő  
Make sure the HOLD function is turned  
off.  
Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a  
HOLD funkció.  
Уверете се, че функцията HOLD е  
изключена.  
В случай, че е включена, преместете  
elcsúsztatásával  
a
szabályozók blokkolódnak.  
стрелки для блокировки управления.  
Убедитесь, что функция HOLD  
выключена.  
Если она включена, передвиньте  
переключатель HOLD, чтобы  
выключить её.  
If it is on, slide the HOLD switch to turn it  
off.  
Ha be van kapcsolva a funkció, a HOLD  
kapcsoló elcsúsztatásával kapcsolja ki  
azt.  
HOLD  
превключвателя HOLD, за да  
изключите.  
я
HOLD  
HOLD  
The hold function only locks the radio operation  
buttons and MEGA BASS.  
HOLD  
3
4
Press BAND to select the band (FM1, FM2  
FM3, FM4, FM5 or AM). Each time you  
press the button, the display changes as  
shown in fig. D.  
Функция блокировки блокирует только кнопки  
управления радиоприемником и функцией MEGA  
BASS.  
3
4
Натиснете бутона BAND, за да  
изберете честотния обхват (FM1, FM2,  
FM3, FM4, FM5 или AM). При всяко  
натискане на бутона, информацията на  
екрана се изменя, както е показано на  
фигура D.  
A
kapcsolóval csak  
a
rádió és  
a
MEGA BASS  
3
4
A BAND gomb megnyomásával válassza  
ki a hullámsávot (FM1, FM2, FM3, FM4,  
FM5 vagy AM). A gomb minden egyes  
megnyomására a kijelző az Dábrának  
megfelelően változik.  
Функцията “за спиране” блокира действието  
само на бутоните за работа с радиото и на  
функцията MEGA BASS.  
funkciógombjai blokkolhatók.  
3
4
Нажмите BAND для выбора полосы  
частот (ЧМ1, ЧМ2, ЧМ3, ЧМ4, ЧМ5 или  
АМ).Каждый раз при нажатии кнопки  
дисплей будет изменяться, как  
показано на рисунке D.  
To lim it t h e m a xim u m vo lu m e  
a u t o m a t ica lly  
A
maximális hangerő automatikus korlátozása  
Állítsa az AVLS (Automatikus hangerőkorlátozó  
rendszer) kapcsolót LIMIT helyzetbe. maximális  
Set AVLS (Automatic Volume Limiter System) to  
LIMIT. The maximum volume is kept down to  
protect your ears, even if you turn the volume up.  
To cancel the AVLS function, set AVLS to NORM.  
Для автоматического ограничения  
максимальной громкости  
Установите AVLS (Система автоматического  
Press TUNING +/ – to tune to the station  
you want.  
A
За автоматично ограничаване на  
максималния звук  
A TUNING +/– gomb segítségével  
hangolja be a kívánt állomást.  
hangerő az Ön fülének védelme érdekében még  
abban az esetben is korlátozott szinten marad, ha  
azt magasabbra próbálja állítani. Az AVLS  
működésének kiiktatása az AVLS kapcsoló NORM  
helyzetbe történő állításával történik.  
ограничения громкости)  
Максимальная громкость будет поддерживаться  
ни низком уровне для защиты Вашего слуха  
даже если Вы попытаетесь повысить громкость.  
в положение LIMIT.  
To t u rn o ff t h e ra d io  
Настройте функцията AVLS (Автоматична  
система за ограничаване на силата на звука) на  
LIMIT. Максималната сила на звука се задържа  
до определено ниво дори, ако се опитате да  
увеличите звука. За анулиране на функцията  
AVLS, настройте AVLS на NORM.  
Натиснете бутона TUNING +/–, за да  
настроите на желаната радиостанция.  
Нажмите TUNING +/– для настройки на  
желаемую станцию.  
Press RADIO ON/ OFF.  
,
A rádió kikapcsolása  
Nyomja meg RADIO ON/OFF gombot.  
Az állomás gyors behangolása  
To e m p h a size so u n d  
To t u n e t h e st a t io n q u ickly  
a
За изключване на радиоапарата  
Для выключения радиоприемника  
Press MEGA BASS.  
Для отмены функции AVLS установите AVLS в  
положении NORM.  
Hold down TUNING +/  
The Walkman starts scanning for stations and  
stops for second each time station is tuned.  
When the desired frequency digits appear, press  
TUNING +/ to stop scanning.  
for  
a
few seconds in step  
4
.
Натиснете RADIО ON/OFF.  
Нажмите RADIO ON/OFF.  
“MEGA BASS” appeares in the display.  
a
a
A
a
pásztázásába kezd és egy másodpercre megáll  
minden egyes állomás behangolása után. Amikor  
4. lépésben néhány másodpercig tartsa lenyomva  
TUNING +/– gombot. Walkman az állomások  
За бърза настройка на радиостанция  
Для быстрой настройки на станцию  
Hangszínkiemelés  
A
Натиснете  
бутона TUNING +/–  
започва да претърсва за радиостанции  
за малко всеки път, когато се настрои на  
радиостанция. Натиснете бутона TUNING +/–, за  
да спрете претърсването, след като цифрите на  
желаната честота се появят на екрана.  
и
задръжте за наколко секунди  
Держите нажатой кнопку TUNING +/-  
нескольких секунд пункте 4. Аппарат Walkman  
начнет сканирование станций будет  
останавливаться на секунду каждый раз при  
настройке на станцию. Когда покажутся цифры  
желаемой частоты, нажмите TUNING +/– для  
прекращения сканирования.  
в
течение  
No t e s  
Nyomja meg  
a
MEGA BASS gombot.  
Для выделения звука  
Нажмите кнопку MEGA BASS.  
На дисплее появится индикация “MEGA BASS”.  
в
стъпка 4. Уокменът  
в
When you set AVLS to LIMIT:  
A
kijelzőn “MEGA BASS” felirat válik láthatóvá.  
Натиснете бутона MEGA BASS  
Индикацията “MEGA BASS” се появява на  
екрана.  
To im p ro ve b ro a d ca st re ce p t io n E  
и
спира  
и
-
-
the MEGA BASS effect is reduced.  
turn down the volume, if the bass-boosted sound  
becomes distorted or unstable.  
feltűnik  
TUNING +/– gomb ismételt megnyomásával állítsa  
meg pásztázási műveletet.  
a
kívánt állomás frekvenciájának száma,  
a
For FM, extend the headphones/ earphones cord or  
adjust DX/ LOCAL or ST/ FM MONO.  
Megjegyzések  
a
When HOLD is activated, the MEGA BASS button  
does not work.  
Ha az AVLS kapcsoló LIMIT helyzetben van  
Примечания  
For AM, reorient the unit itself.  
– a MEGA BASS hatása mérséklődik.  
Забележки  
Когда Вы установите AVLS  
в положение LIMIT :  
A
rádióvétel javítása  
E
При поставен AVLS  
в
положение LIMIT:  
Намалява се ефекта на функцията MEGA BASS.  
Намалете силата на звука, ако звукът  
подсилени ниски честоти изкривявания или  
не стабилен.  
No t e  
FM vétel esetén egyenesítse ki  
fülhallgató zsinórját, vagy állítsa be az DX/LOCAL  
vagy ST/FM MONO kapcsolót.  
a
fejhallgató/  
csökkentse  
a
hangerőt, ha  
a
kiemelt basszusú hang  
MEGA  
– эффект от функции MEGA BASS будет снижен.  
– уменьшите громкость, если усиленное звучание  
нижних частот будет искажено или нестабильно.  
За да подобрите приемането на  
Для улучшения приема радиовещания  
torz vagy nem egyenletes.  
If the broadcast becomes noisy when  
a
cassette with  
a
E
metallic shell or label is inserted, remove the cassette.  
радиостанции  
E
Для ЧМ расширьте шнур головных телефонов/  
наушников или отрегулируйте DX/LOCAL или ST/  
FM MONO.  
Ha  
a
HOLD funkció be van kapcsolva,  
a
с
BASS gomb nem működik.  
е
с
• В случае приведения  
кнопка MEGA BASS не будет работать.  
в
действие функции HOLD  
За приемане на FM програми, издърпайте  
кабела на слушалките/тампонните слушалки или  
настройте DX/LOCAL или ST/FM MONO.  
е
AM vétel esetén állítsa be  
a
készülék helyzetét.  
При активирана функция HOLD, не работи  
бутонът MEGA BASS.  
Megjegyzés  
Для АМ измените положение самого аппарата.  
Ha  
burkolattal vagy címkével ellátott kazetta van, távolítsa  
el kazettát berendezésből.  
a
vétel zajossá válik és  
a
készülékben fém  
При приемане на AM, завъртете самия апарат.  
Примечание  
a
a
Забележка  
Если радиовещание будет зашумленным при  
вставленной кассете с металлической оболочкой  
или этикеткой, то удалите кассету.  
В
случай, че се появи шум при приемане на  
излъчвания сигнал, когато сте поставили касета  
метална кутия или етикет, извадете касетата.  
с

In addition to the user manual Sony Walkman WM-FX275, we also provide a support panel to help you solve your problems with Sony Walkman WM-FX275. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Sony Walkman WM-FX275. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Sony Walkman WM-FX275 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.