Handleiding Makita 6260DWPLE

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Makita 6260DWPLE nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Makita 6260DWPLE behoort het tot de categorie Boormachine. De handleiding Makita 6260DWPLE is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Makita - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Makita 6260DWPLE. De handleiding Makita 6260DWPLE kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

                 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                 
3/8'' 9.6V, 12V & 14.4V  
CORDLESS DRIVER-DRILLCSOMPACT  
COMPACT BODY AND LIGHTWEIGHT DESIGN PROVIDE OPTIMUM BALANCE  
MMoorree TToorrqquuee ((uupp ttoo 226600 iinn..llbbss..)) ffoorr MMoorree VVeerrssaattiilliittyy  
7-9/16''  
IInndduussttrriiaall GGrraaddee KKeeyylleessss CChhuucckk ffoorr QQuuiicckk aanndd EEaassyy BBiitt CChhaannggeess  
22--SSppeeeedd GGeeaarr SSeelleeccttiioonn wwiitthh VVaarriiaabbllee SSppeeeedd  
TTrruuee RRuubbbbeerriizzeedd PPiissttooll GGrriipp ffoorr MMoorree CCoommffoorrtt,, CCoonnttrrooll aanndd RReedduucceedd OOppeerraattoorr FFaattiigguuee  
Compact (7-9/16'') and lightweight  
design for both vertical and  
horizontal applications  
GGrreeaatt ffoorr HHVVAACC,, CCaabbiinneett IInnssttaalllleerrss,,WWooooddwwoorrkkeerrss,, PPlluummbbeerrss,, EElleeccttrriiccaall CCoonnttrraaccttoorrss aanndd  
MMaannyy OOtthheerr AApppplliiccaattiioonnss  
DURABILITY  
All metal gear transmission for  
efficient power and longer tool life  
SPEED  
2
-speed gear selection (0 - 350 RPM  
or 0 - 1,200 RPM) for matching RPM  
to the application  
TOTAL CONTROL  
,200  
1
900  
600  
300  
0
99..66VV MMOODDEELLSS  
1122VV MMOODDEELLSS  
1144..44VV MMOODDEELLSS  
6
6226600DDWWPPEE 66227700DDWWPPEE 66228800DDWWPPEE  
True variable speed for smooth  
increase in speed and complete  
control to match all applications  
66226600DDWWPPLLEE ((FFllaasshhlliigghhtt)) 66227700DDWWPPLLEE ((FFllaasshhlliigghhtt)) 66228800DDWWPPLLEE ((FFllaasshhlliigghhtt))  
MORE COMPACT  

Naast de handleiding Makita 6260DWPLE, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Makita 6260DWPLE. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Makita 6260DWPLE. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Makita 6260DWPLE - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.