Handleiding Philips 247E3L

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Philips 247E3L nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Philips 247E3L behoort het tot de categorie Monitor. De handleiding Philips 247E3L is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Philips - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Philips 247E3L. De handleiding Philips 247E3L kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

3
. Image Optimization  
Context Sensitive menu  
•ꢀ TechnicalꢀSupportꢀ-ꢀdisplaysꢀtheꢀtechꢀ  
supportꢀpage.ꢀ  
TheꢀContextꢀSensitiveꢀmenuꢀisꢀEnabledꢀbyꢀ  
default.ꢀIfꢀEnableꢀContextꢀMenuꢀhasꢀbeenꢀ  
checkedꢀinꢀtheꢀOptions>Preferencesꢀpane,ꢀthenꢀ  
theꢀmenuꢀwillꢀbeꢀvisible.  
•ꢀ CheckꢀforꢀUpdateꢀ-ꢀtakesꢀtheꢀuserꢀtoꢀPDIꢀ  
Landingꢀandꢀchecksꢀtheꢀuser’sꢀversionꢀ  
againstꢀtheꢀmostꢀcurrentꢀavailable.ꢀ  
ꢀ Aboutꢀ-ꢀDisplaysꢀdetailedꢀreferenceꢀ  
information:ꢀproductꢀversion,ꢀreleaseꢀ  
information,ꢀandꢀproductꢀname.ꢀ  
ꢀ Exitꢀ-ꢀCloseꢀSmartControlꢀLite.  
ToꢀrunꢀSmartControlꢀLiteꢀagainꢀeitherꢀselectꢀ  
SmartControlꢀLiteꢀfromꢀProgramꢀmenu,ꢀdouble-  
clickꢀtheꢀdesktopꢀPCꢀiconꢀorꢀrestartꢀtheꢀsystem.  
The Context Menu has four entries:  
ꢀ SmartControlꢀLiteꢀ-ꢀWhenꢀselectedꢀtheꢀ  
AboutꢀScreenꢀisꢀdisplayed.  
ꢀ SelectꢀPresetꢀ-ꢀProvidesꢀaꢀhierarchicalꢀ  
menuꢀofꢀsavedꢀpresetsꢀforꢀimmediateꢀuse.ꢀ  
Aꢀcheckꢀmarkꢀshowsꢀtheꢀcurrentlyꢀselectedꢀ  
preset.ꢀFactoryꢀPresetꢀcanꢀalsoꢀbeꢀcalledꢀ  
fromꢀtheꢀdropꢀdownꢀmenu.  
ꢀ TuneꢀDisplayꢀ-ꢀOpensꢀtheꢀSmartControlꢀ  
Liteꢀcontrolꢀpanel.ꢀ  
TaskTray Menu Disabled  
ꢀ SmartImageꢀLiteꢀ-ꢀCheckꢀcurrentꢀsettings,ꢀ  
Standard,ꢀInternet,ꢀGame.  
WhenꢀtheꢀTaskꢀTrayꢀisꢀdisabledꢀinꢀtheꢀpreferenceꢀ  
folder,ꢀonlyꢀtheꢀEXITꢀselectionꢀisꢀavailable.ꢀ  
ToꢀcompletelyꢀremoveꢀSmartControlꢀLiteꢀ  
fromꢀtheꢀtaskꢀtray,ꢀdisableꢀRunꢀatꢀStartupꢀinꢀ  
Options>Preferences.ꢀ  
TaskTray Menu Enabled  
Theꢀtaskꢀtrayꢀmenuꢀcanꢀbeꢀdisplayedꢀbyꢀright-  
clickingꢀonꢀtheꢀSmartControlꢀLiteꢀiconꢀfromꢀtheꢀ  
taskꢀtray.ꢀLeftꢀClickꢀwillꢀlaunchꢀtheꢀapplication.  
The task tray has five entries:  
ꢀ Helpꢀ-ꢀAccessꢀtoꢀUserꢀManualꢀfile:ꢀOpenꢀ  
UserꢀManualꢀfileꢀusingꢀtheꢀdefaultꢀbrowserꢀ  
window.ꢀ  
1
6

Naast de handleiding Philips 247E3L, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Philips 247E3L. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Philips 247E3L. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Philips 247E3L - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.