Handleiding Samsung CS29A730

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Samsung CS29A730 nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Samsung CS29A730 behoort het tot de categorie Flatscreen TV. De handleiding Samsung CS29A730 is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Samsung - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Samsung CS29A730. De handleiding Samsung CS29A730 kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

Connecting to the RCA Output  
Connection Panel (depending on the model)  
TheꢀRCA2ꢀconnectorsꢀareꢀusedꢀforꢀequipment,ꢀsuchꢀasꢀaꢀ  
COLOUR TELEVISION  
recordingꢀVCRꢀorꢀaudioꢀsystem.  
TheactualconfigurationofyourTVmaybedifferent,ꢀ  
dependingꢀonꢀyourꢀmodel.  
CS29Z40 / CS29Z45 / CS29Z47 / CS29Z50 /  
CS29Z57 / CS29Z58 / CS29A730 /  
CS29A760 / CS29A750  
Connecting to the RCA Input  
TheꢀRCA3ꢀandꢀRCA4ꢀconnectorsꢀareꢀusedꢀforꢀequipment,ꢀ  
suchꢀasꢀaꢀVCR,ꢀDVD,ꢀdecoder,ꢀsatelliteꢀreceiver,ꢀvideoꢀ  
gameꢀdevice,ꢀorꢀvideoꢀdiscꢀplayer.ꢀ(Whenꢀusingꢀtheꢀmonoꢀ  
equipment,ꢀconnectꢀtoꢀtheꢀAUDIO-Lꢀinputꢀconnector.)  
TheꢀRCA5ꢀconnectorsꢀareꢀusedꢀforꢀequipmentꢀsuchꢀasꢀaꢀ  
DVDꢀwithꢀcomponentꢀoutputꢀ(480iꢀonly).  
Rear Panel  
Owner’s Instructions  
Beforeꢀoperating,ꢀpleaseꢀreadꢀthisꢀmanualꢀthoroughly,ꢀ  
andꢀretainꢀitꢀforꢀfutureꢀreference.  
or  
Front (or Side) Panel  
Registerꢀyourꢀproductꢀatꢀ  
www.samsung.com/global/register  
cableꢀtelevisionꢀ  
network  
1 S-Videoꢀinput  
Control Panel (depending on the model)  
TheactualconfigurationofyourTVmaybedifferent,ꢀ  
dependingꢀonꢀyourꢀmodel.  
AV IN / OUT  
VIDEO L - AUDIO -  
COMPONENTIN  
2 Videoꢀinput  
(480i/480p/576i/576p/�  
R
720p/ꢀ080i/ꢀ080p)  
Front (or Side) Panel  
OUT  
IN 2  
Y
PB  
3
Audioꢀinput  
IN ꢀ  
PR  
or  
cableꢀtelevisionꢀ  
network  
aPnledacsaebꢀbleejsaucrkes.toꢀmatchꢀtheꢀcolourꢀcodedꢀinputꢀterminalsꢀ  
Connecting to the RCA Input  
ꢀ Wheneverꢀyouꢀconnectꢀanꢀaudioꢀorꢀvideoꢀsystemꢀtoꢀyourꢀ  
television,ꢀensureꢀthatꢀallꢀelementsꢀareꢀswitchedꢀoff.  
Pleaseꢀbeꢀsureꢀtoꢀmatchꢀtheꢀcolorꢀcodedꢀinputꢀterminalsꢀ  
andꢀcableꢀjacks.  
Theꢀ3ꢀ(AUDIO-L/R)ꢀandꢀ2ꢀ(VIDEO)ꢀconnectorsꢀareꢀusedꢀ  
forꢀequipment,ꢀsuchꢀasꢀaꢀcamcorder,ꢀvideoꢀdiscꢀplayer,ꢀorꢀ  
videoꢀgameꢀdevice.  
1
2
3
4
5
6
On-screenꢀmenuꢀdisplay  
Volumeꢀadjustment  
Channelꢀselection  
Remoteꢀcontrolꢀsensor  
Standbyꢀindicator  
Powerꢀon/off  
Connecting to an Aerial or Cable Television Network  
Connecting to the S-Video Input  
Connectꢀtheꢀaerialꢀorꢀnetworkꢀinputꢀcableꢀtoꢀtheꢀ1(75 Ω  
coaxialꢀsocket).  
Theꢀ1(S-VIDEO input) andꢀ2(VIDEO input)ꢀconnectorsꢀ  
areꢀusedꢀforꢀequipmentꢀwithꢀanꢀS-Videoꢀoutput,ꢀsuchꢀasꢀaꢀ  
camcorderꢀorꢀVCR.  
Toꢀviewꢀtelevisionꢀchannelsꢀcorrectly,ꢀaꢀsignalꢀmustꢀbeꢀ  
receivedꢀbyꢀtheꢀsetꢀfromꢀoneꢀofꢀtheꢀsources:ꢀanꢀoutdoorꢀ  
aerial,ꢀcableꢀtelevisionꢀnetwork,ꢀorꢀsatelliteꢀnetwork.  
Ifꢀyouꢀareꢀusingꢀanꢀindoorꢀaerial,ꢀyouꢀmayꢀneedꢀtoꢀadjustꢀitꢀ  
whenꢀtuningꢀyourꢀtelevisionꢀuntilꢀyouꢀobtainꢀaꢀpictureꢀthatꢀisꢀ  
bothꢀsharpꢀandꢀclear.  
Whenꢀbothꢀtheꢀfrontꢀ(orꢀside)ꢀAVꢀandꢀrearꢀconnectorsꢀareꢀ  
connectedꢀtoꢀexternalꢀequipment,ꢀtheꢀfrontꢀ(orꢀside)ꢀAVꢀ  
receivesꢀpriority.  
Youꢀcanꢀuseꢀtheꢀ3ꢀbuttonsꢀtoꢀswitchꢀtheꢀTVꢀonꢀwhenꢀitꢀisꢀ  
inꢀstandbyꢀmodeꢀdependingꢀonꢀtheꢀmodel.  
Theꢀ2ꢀandꢀ3ꢀbuttonsꢀalsoꢀhaveꢀtheꢀsameꢀfunctionꢀasꢀ  
the ◄/►/▲/▼ buttons on the remote control.  
Ifꢀtheꢀremoteꢀcontrolꢀnoꢀlongerꢀworksꢀorꢀyouꢀhaveꢀ  
misplacedꢀit,ꢀyouꢀcanꢀuseꢀtheꢀcontrolsꢀonꢀtheꢀpanelꢀofꢀtheꢀ  
television.  
English - ꢀ  
AA68-004001A-00  
AA68-04001A-00Eng_0707.indd  
1
2008-07-07 오전 11:54:51  

Naast de handleiding Samsung CS29A730, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Samsung CS29A730. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Samsung CS29A730. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Samsung CS29A730 - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.