Handleiding Sony VGN-AR790U/B

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sony VGN-AR790U/B nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sony VGN-AR790U/B behoort het tot de categorie Laptop. De handleiding Sony VGN-AR790U/B is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sony - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sony VGN-AR790U/B. De handleiding Sony VGN-AR790U/B kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

VG N-AR790U/ B  
VAIO Dig ita l Stud io® No te b o o k PC  
POWERFULPERFORMANCE  
The VAIO® AR note b ook is p owe re d b y Inte l’s inc re d ib le ne w ha fnium -b a se d p roc e ssor  
te c hno lo g y. Fa ste r a nd m o re e ffic ie nt tha n e ve r, the ne xt-g e ne ra tio n Inte l® Ce ntrino ®  
Duo Pro c e sso r te c hno lo g y turns up the sp e e d o n m ulti-ta sking while c urb ing e ne rg y  
c o nsum p tio n. Inte l® Ce ntrino ® Duo p roc e ssor te c hnolog y a nd sup e r-p o we rful Inte l®  
1
Core ™ 2 Du o p ro c e sso r T9300 (2.50GHz ).  
Ge nuine Mic ro so ft® Wind ows Vista ® Ultim a te is e a sy-to -use a nd d e live rs ne w se c urity  
a nd e nte rta inm e nt fe a ture s.  
Ro o m y 400G B2 ha rd d rive a nd 4GB16 RAM.  
EXPERIENCE BLU-RAYDISC™ TECHNOLOGY  
With Blu -ra y Disc c a p a b ilitie s15 , you c a n e njoy stunning HD vid e o in c rysta l-c le a r full  
1
080 HD re so lu tio n .  
Yo u c a n a lso re c o rd 25-50GB o f vid e o , p ic ture s o r d a ta to a sing le Blu-ra y Disc ™ m e d ia ;  
tha t’s five tim e s the c a p a c ity of sta nd a rd DVDs.  
MULTIMEDIA POWERHOUSE  
The VAIO® AR note b ook c om b ine s the c onve nie nc e a nd p orta b ility of a note b ook with  
the p owe r a nd p e rform a nc e of a d e sktop .  
Fe a turing a full-size d ke yb oa rd , stunning 17" wid e sc re e n d isp la y8 a nd NVIDIA® Ge Fo rc e ®  
Go 8600M GTg ra p hic s c a rd with 512MB d e d ic a te d vid e o RAM.  
Wa tc h a nd re c ord a na log a nd d ig ita l TV, inc lud ing sub sc rip tion-b a se d p re m ium HD  
c o nte nt17 to whic h you sub sc rib e .  
HDMI™ c onne c tion p rovid e s sing le -c a b le HD c onne c tivity to a c om p a tib le HDTV or A/ V  
re c e ive r20  
.
SUPERIOR TECHNOLOGIES  
8
8
02.11n offe rs a m a ssive b oost in sp e e d a nd c onsid e ra b ly m ore ra ng e tha n  
02.11a / b / g 3  
.
Bu ilt-in 1.3 m e g a p ixe l c a m e ra a nd m ic rop hone le t you p a rtic ip a te in vid e o c ha ts a nd  
c onfe re nc ing 12  
.
Enjo y b rillia nt c o lo rs a nd stunning c la rity while c o nse rving p o we r with XBRITE-HiColor™  
LCD te c hnolog y.  
The VAIO® AR790 no te b o o k is a m ultim e d ia p o we rho use with DVR  
8
c a p a b ilitie s a nd a 17” WUXGA wid e sc re e n d isp la y with XBRITE-HiColor™ LCD  
te c hno lo g y. Fe a turing a n Inte l® Co re ™ 2 Duo T9300 p roc e ssor, a 400GB  
2
ha rd d rive a nd 4GB m e m o ry, the AR790 no te b o o k is a sup e r-p o we rful  
15,18  
no te b o o k. Wa tc h a nd re c o rd in stunning Blu-ra y Disc ™ fo rm a t  
wa tc h, re c o rd a nd m a na g e c a b le TV c o nte nt  
a nd e ve n  
17  
.
-
HiColor  

Naast de handleiding Sony VGN-AR790U/B, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sony VGN-AR790U/B. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sony VGN-AR790U/B. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sony VGN-AR790U/B - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.