Handleiding Sony NWZ-S515

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sony NWZ-S515 nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sony NWZ-S515 behoort het tot de categorie MP3 speler. De handleiding Sony NWZ-S515 is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sony - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sony NWZ-S515. De handleiding Sony NWZ-S515 kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

System Requirements  
ꢀComputer:ꢀ  
IBMꢀPC/ATꢀorꢀcompatibleꢀcomputerꢀpreinstalledꢀwithꢀtheꢀfollowingꢀWindowsꢀoperatingꢀsystems*.ꢀꢀ  
WindowsꢀXPꢀHomeꢀEditionꢀ(ServiceꢀPackꢀ2ꢀorꢀlater)/WindowsꢀXPꢀprofessionalꢀ(ServiceꢀPackꢀ2ꢀorꢀlater)/  
WindowsꢀXPꢀMediaꢀCenterꢀEditionꢀ(ServiceꢀPackꢀ2ꢀorꢀlater)/WindowsꢀXPꢀMediaꢀCenterꢀEditionꢀ2004ꢀ(Serviceꢀ  
Packꢀ2ꢀorꢀlater)/WindowsꢀXPꢀMediaꢀCenterꢀEditionꢀ2005ꢀ(ServiceꢀPackꢀ2ꢀorꢀlater)/ꢀWindowsꢀVistaꢀHomeꢀBasic/  
WindowsꢀVistaꢀHomeꢀPremium/WindowsꢀVistaꢀBusiness/WindowsꢀVistaꢀUltimateꢀ  
Notꢀsupportedꢀbyꢀ64ꢀbitꢀversionꢀOS.ꢀ  
NotꢀsupportedꢀbyꢀOSsꢀotherꢀthanꢀabove.ꢀ  
*
ꢀExcludingꢀOSꢀVersionsꢀnotꢀsupportedꢀbyꢀMicrosoft.  
ꢀCPU:ꢀPentiumꢀIIIꢀ1.0ꢀGHzꢀorꢀhigher  
ꢀRAM:ꢀ128ꢀMBꢀorꢀmoreꢀ(ForꢀWindowsꢀVista,ꢀ512ꢀMBꢀorꢀmore)  
ꢀHardꢀDiskꢀDrive:ꢀ380ꢀMBꢀorꢀmoreꢀofꢀavailableꢀspace.ꢀ  
ꢀDisplay:ꢀScreenꢀResolution:ꢀ800ꢀ×ꢀ600ꢀpixelsꢀ(orꢀhigher)ꢀ(recommendedꢀ1,024ꢀ×ꢀ768ꢀorꢀhigher),ꢀColor:ꢀ8ꢀbitꢀorꢀ  
higherꢀ(recommendedꢀ16ꢀbit)  
ꢀCD-ROMꢀdrive:ꢀSupportingꢀDigitalꢀMusicꢀCDꢀplaybackꢀcapabilitiesꢀusingꢀWDM.ꢀ  
ToꢀcreateꢀoriginalꢀCDs,ꢀaꢀCD-R/RWꢀdriveꢀisꢀrequired.  
ꢀSoundꢀboard  
ꢀUSBꢀportꢀ(Hi-SpeedꢀUSBꢀisꢀrecommended)  
ꢀInternetꢀExplorerꢀ6.0ꢀorꢀlater,ꢀWindowsꢀMediaꢀPlayerꢀ10ꢀorꢀ11ꢀ(WindowsꢀMediaꢀPlayerꢀ11ꢀrecommended.ꢀ  
SomeꢀcomputersꢀthatꢀalreadyꢀhaveꢀWindowsꢀMediaꢀPlayerꢀ10ꢀinstalledꢀmayꢀencounterꢀꢁleꢀlimitationꢀ(AAC,ꢀ  
video*ꢀꢁles,ꢀetc.)ꢀthatꢀcanꢀbeꢀtransferredꢀbyꢀdraggingꢀandꢀdropping.).ꢀ  
*
ꢀNWZ-S615F/S616F/S618Fꢀonly  
ꢀAdobeꢀFlashꢀPlayerꢀ8ꢀorꢀhigherꢀneedsꢀtoꢀbeꢀinstalled.  
ꢀBroadbandꢀInternetꢀconnectionꢀisꢀrequiredꢀtoꢀuseꢀElectronicꢀMusicꢀDistributionꢀ(EMD)ꢀorꢀtoꢀvisitꢀtheꢀwebꢀ  
site.  
ꢀWeꢀdoꢀnotꢀguaranteeꢀoperationꢀforꢀallꢀcomputersꢀevenꢀifꢀtheyꢀmeetꢀtheꢀaboveꢀSystemꢀRequirements.ꢀ  
Notꢀsupportedꢀbyꢀtheꢀfollowingꢀenvironments:ꢀꢀ  
PersonallyꢀconstructedꢀPCsꢀorꢀoperatingꢀsystemsꢀ/ꢀAnꢀenvironmentꢀthatꢀisꢀanꢀupgradeꢀofꢀtheꢀoriginalꢀ  
manufacturer-installedꢀoperatingꢀsystemꢀ/ꢀMulti-bootꢀenvironmentꢀ/ꢀMulti-monitorꢀenvironmentꢀ/ꢀMacintosh  
Quick Start Guide  
©
2007 Sony Corporation Printed in Malaysia  
3-218-247-11 (1)  
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F  

Naast de handleiding Sony NWZ-S515, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sony NWZ-S515. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sony NWZ-S515. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sony NWZ-S515 - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.