User manual Philips AZ1141

If you found this page, you probably have a problem and you need a user manual for the device Philips AZ1141. Be sure to check that it is the user manual to exactly the device that you are looking for. In our database Philips AZ1141 it belongs to the category MP3 Player. A user manualPhilips AZ1141 is taken from the manufacturer, a Philips company - it is an official document, so if you have any doubts as to its contents, please contact the manufacturer of the device Philips AZ1141 directly. You can view the user manualPhilips AZ1141 directly online or save and store it on your computer.

AZ 1140/00 page 67  
TUNER CYFROWY  
STROJENIE TUNERA  
. Wybraæ TUNERjako Ÿród¬o dŸwiêku.  
1
BAND  
STOPOPEN  
PRESET  
Na wyœwietlaczu pojawi siê symbol  
wyœwietlona aktualna czêstotliwoœæ.  
, a nastêpnie zostanie  
SEARCH  
1
2
3
PLA  
Y
RECORD  
PROGRAM  
REPEAT  
ALL  
2
. Nacisnåæ przycisk BANDraz lub kilka razy, aby wybraæ ¿ådany  
zakres fal radiowych.  
SEARCH  
3
. Nacisnåæ i przytrzymaæ przycisk SEARCH lub §i zwolniæ go  
po rozpoczêciu strojenia, czyli wtedy, gdy wskazanie  
czêstotliwoœci zacznie siê zmieniaæ.  
Tuner automatycznie wyszuka stacjê o wystarczajåco silnym  
sygnale. Podczas automatycznego strojenia wyœwietlacz  
PROGRAM  
wskazuje symbol  
Odbiór stereofoniczny stacji nadajåcych na zakresie FM jest  
.
sygnalizowany przez napis STEREO na wyœwietlaczu.  
. W razie potrzeby czynnoœæ opisanå w punkcie 3 mo¿na  
powtarzaæ dopóty, dopóki tuner nie wyszuka ¿ådanej stacji.  
4
Aby dostroiæ tuner do stacji o s¬abym sygnale, naciskaæ przycisk  
SEARCH lub §, a¿ do uzyskania optymalnego odbioru.  
5. W celu wy¬åczenia urzådzenia ustawiæ prze¬åcznik POWER w  
po¬o¿eniu TAPE/OFF.  
Aby poprawiæ odbiór sygna¬u radiowego  
Na zakresie FM, wyciågnåæ antenê teleskopowå i ustawiæ jå w  
po¬o¿eniu gwarantujåcym optymalny odbiór, obracajåc niå oraz regu-  
lujåc kåt nachylenia. Jeœli sygna¬ jest zbyt silny, co mo¿e mieæ miejsce  
w przypadku ods¬uchu w pobli¿u nadajnika, antenê nale¿y skróciæ.  
Na zakresach MW/LW, do odbioru sygna¬ów z tych zakresów nie  
s¬u¿y antena teleskopowa, lecz wbudowana antena wewnêtrzna.  
Odbiór mo¿na poprawiæ przez obrócenie urzådzenia.  
Programowanie ulubionych stacji radiowych  
Programowanie oraz wybór trzech ulubionych stacji jest niezwykle  
proste, dziêki wyposa¿eniu urzådzenia w trzy specjalnie do tego  
przeznaczone przyciski: 1, 2 i 3.  
BAND  
PRESET  
EN  
SEARCH  
1
2
3
PLA  
Y
RECORD  
GRAM  
PEAT  
ALL  
1
. Dostroiæ tuner do ¿ådanej stacji (patrz Strojenie tunera).  
. W celu umieszczenia stacji w pamiêci nacisnåæ i przytrzymaæ  
przez co najmniej 2 sekundy przycisk 1, 2 lub 3.  
SEARCH  
2
PROGRAM  
Na wyœwietlaczu pojawi siê na chwilê napis PROGRAM oraz  
numer nowej stacji i jej czêstotliwoœæ.  
Programowanie stacji radiowych  
Tuner posiada pamiêæ 30 stacji.  
1
. Dostroiæ tuner do ¿ådanej stacji (patrz Strojenie tunera).  
. Nacisnåæ przycisk PROGRAM aby rozpoczåæ programowanie.  
BAND  
2
PRESET  
SEARCH  
1
2
3
PLA  
Y
RECORD  
Na wyœwietlaczu zacznie migotaæ napis PROGRAM.  
M
3. Nacisnåæ przycisk PRESET 4lub 3jeden lub kilka razy, aby  
przydzieliæ stacji numer od 1 do 30.  
SEARCH  
4. Ponownie nacisnåæ przycisk PROGRAM aby zapisaæ ustawienie  
w pamiêci.  
PROGRAM  
Na wyœwietlaczu zgaœnie napis PROGRAM i pojawi siê numer  
przydzielony zaprogramowanej stacji oraz jej czêstotliwoœæ.  
5
. W celu zaprogramowania kolejnych stacji powtórzyæ czynnoœci  
opisane w punktach 1-4.  
W miejsce zaprogramowanej stacji mo¿na ustawiæ innå,  
przydzielajåc jej dany numer.  
67  

In addition to the user manual Philips AZ1141, we also provide a support panel to help you solve your problems with Philips AZ1141. If you have any questions, you can ask them in the form below. Other users viewing this website will have the opportunity to help you solve your probem with Philips AZ1141. Remember that you can also share the solution. If you solved the problem yourself, please write the solution to the problem with Philips AZ1141 - you will surely help many users by doing so.

Have you got problems with your device? Ask a question - our users can help you

No one has added a comment for this device/ user manual.