Handleiding Sony VAIO VPCW222AX/WI

Als u deze pagina heeft gevonden, heeft u waarschijnlijk een probleem en heeft u waarschaijnelijk de danleiding voor het apparaat Sony VAIO VPCW222AX/WI nodig. Controleer dat het een handleiding is voor het apparaat dat u zoekt. In onze databank Sony VAIO VPCW222AX/WI behoort het tot de categorie Laptop. De handleiding Sony VAIO VPCW222AX/WI is afkomstig van de fabrikant, het bedrijf Sony - het is een officieel document, en als u twijfelt over de inhoud, neem dan direct contact op met de fabrikant van het apparaat Sony VAIO VPCW222AX/WI. De handleiding Sony VAIO VPCW222AX/WI kunt u direct online bekijken of op te slaan op uw computer.

VPCW222AX/ WI  
VAIO® W No te b o o k PC  
The p e rfe c t m a te your note b ook PC.  
THE PERFECTFAMILYACCESSORY  
Ha nd y a nd sturd y e noug h for a ny m e m b e r of your house hold the W Se rie s PC is p e rfe c t  
for surfing the we b , e -m a iling or up d a ting your Fa c e b ook® p rofile 3  
.
The VAIO® W Se rie s note b ook c om e s p re -insta lle d with Ge nuine Mic ro so ft® Wind ows® 7  
Sta rte r.  
An u ltra -wid e 10.1''4 LED b a c klit d isp la y (1366x768) p ro d uc e s vivid a nd c risp im a g e s  
while c o nse rving p re c io us b a tte ry life .  
Ke e p ing in touc h ha s ne ve r b e e n e a sie r or m ore fun. The W fe a ture s a n inte g ra te d  
c a m e ra a nd m ic rop hone so you c a n vid e o c ha t with frie nd s a nd fa m ily no m a tte r how  
9
fa r fro m ho m e the y tra ve l .  
Sto re yo ur c he rishe d d ig ita l fa m ily p ho to s, sc ho o l p ro je c ts a nd im p o rta nt d o c um e nts o n  
2
th e 250G B (5400rp m ) Se ria l ATA ha rd d isk d rive .  
2
e a sy-to -a c c e ss USB p o rts o ffe r c o nve nie nt c o nne c tivity to c o m p a tib le c a m e ra s,  
p rinte rs a nd USB fla sh m e m o ry m e d ia .  
Pro vid ing a kid frie nd ly o nline e nviro nm e nt just g o t e a sie r with Kid Zui® a nd Online  
Fa m ily.No rto n so ftwa re . To g e the r the y p ro vid e kid frie nd ly c o nte nt, sim p le p a re nta l  
c ontrols a nd we e kly re p orts tha t offe r p e a c e of m ind a nd he lp s e lim ina te the ne e d to  
c o nsta ntly wa tc h o ve r yo ur kid s' sho uld e r.  
ENVIRONMENTALLYFOCUSED  
In a d d itio n to ENERGYSTAR® 5.0 c e rtifie d , EPEAT™ Go ld re g istra tio n, a m e rc ury-fre e LED  
b a c klig ht a nd m o re , the W Ec o Se rie s m o d e l ta ke s e nviro nm e nta l re sp o nsib ility o ne ste p  
furthe r b y inte g ra ting the b e lo w fe a ture s:  
20% o f the PC/ ABS re sin use d in the c o ve r, p a lm re st a nd inc id e nta l p a rts is c o m p rise d  
of re p roc e sse d p la stic from DVD a nd CD wa ste .  
To ke e p p a p e r use to a m inim um , we use a n e le c tronic use r m a nua l in p la c e of the  
sta nd a rd 76-p a g e p rinte d m a nua l.  
Elim ina te the ne e d for a c orrug a te d c a rd b oa rd ove rp a c k b y p a c ka g ing the PC in a re -  
usa b le c a rrying c a se tha t utilize s 100% re c yc le d PETm a te ria l (m a te ria l fro m p la stic  
b o ttle s) in the b ro wn e xte rio r fa b ric o f the c a se .  
WIRELESS FREEDOM  
Bu ilt-in Wire le ss-N te c hnolog y offe rs a b oost in wire le ss c onne c tion sp e e d a nd ra ng e 3  
.
Exte nd the re a c h o f yo ur VAIO W Se rie s PC with A2DP Blue to o th® te c hnolog y for  
stre a m ing unc o m p ro m ise d CD-q ua lity ste re o m usic to yo ur c o m p a tib le Blue to o th®  
te c hnolog y12 e na b le d sp e a ke rs or he a d p hone s.  
Enjoying your p hotos a nd hom e vid e os ha s ne ve r b e e n sim p le r with the uniq ue ly sm a rt  
a nd e a sy-to -use PMB VAIO Ed itio n. Ge t insta ntly o rg a nize d with sm a rt so rting fe a ture s,  
c re a te p e rso na l m a ste rp ie c e s with o ne -c lic k c re a tive to o ls a nd sha re yo ur fa vo rite s in  
two sim p le ste p s. Insta ntly sort your p hotos a nd hom e vid e os b y p e rson, p la c e , or d a te .  
And with a Pla ySta tion® 3 o r o th e r DLNA® c om p a tib le d e vic e c onne c te d to your  
c om p a tib le HDTV, you c a n e njoy a ll the c onte nt store d on your note b ook on the b ig  
sc re e n wire le ssly!  
We ll-suite d fo r fa m ilie s who ne e d a n a d d itio na l, ha nd y PC. Sp o rting a c o o l  
4
d e sig n, this g o o d -lo o king a nd sturd y 10.1'' PC ha s a sup e r-c risp hi-re s LC D,  
a nd a re sp o nsive ke yb o a rd a nd to uc h p a d p e rfe c t fo r we b surfing , e -m a il,  
3
a nd lig ht c o m p uting in a ny ro o m o f the ho use .  

Naast de handleiding Sony VAIO VPCW222AX/WI, bieden wij ook hulp panel die u zal helpen om uw problemen op te lossen met Sony VAIO VPCW222AX/WI. Als u vragen heeft, kunt u ze in het onderstaande formulier invullen. Andere gebruikers zullen ze zien en kunnen u helpen om uw probleem op te lossen met Sony VAIO VPCW222AX/WI. Vergeet niet dat u ook de oplossing kunt delen. Als u uzelf het probleem heeft opgelost, plaats hier een beschrijving en uw oplossing met Sony VAIO VPCW222AX/WI - u zal zeker de vele gebruikers helpen

Problemen met het apparaat? Stel een vraag - onze gebruikers kunnen helpen

Nog niemand heeft een commentaar voor deze machin/handleiding toegevoegd.